مجموعه دانستی های یک مدیر قرارداد

مجموعه دانستنی های یک مدیر قرارداد

با پیشرفت علوم و فنون و اهمیتی که واژه مدیریت در راهبرد کلیه مقولات بازرگانی و صنعتی در عرصه بین المللی یافته و نیز عطف به اهمیت به سزائی که واژه ” صرف اقتصادی ” از تجمیع نقطه نظرات متمرکز بر هزینه های تمام شده ، زمان تحویل کالا و اتمام نصب تجهیزات کسب نموده ، موضوع تخصص مداری و لزوم تمرکز فعالیتهای اقتصادی بر محور تخصص اصلی آن رسته کاری بیش از پیش رخ نموده و لذا صاحبان اندیشه با کسب تجربه عینی از قرارداد های واقعی به لزوم بکارگیری افرادی حائز تخصص اصلی و محوری و مسلح به دانش های اقماری همت گمارده اند.

واژه مدیر قرارداد که در سطوح مختلف سازمانی کارشناسی /کارشناسی ارشد / مدیریت قابل تعریف و از طبقه بندی سطوح مختلف تصمیم سازی تا تصمیم گیری و انجام امور کارشناسی برخوردار میباشد از دستاوردهای شگرف این تفکر است .

ادامه مطلب